11.Sınıf Edebiyat Dersi Test Soruları ve Cevapları

1- Şiirlerinde yer yer Anadolu motiflerini işleyen sanatçı duygulum memleket şiirleriyle tanınır.Hece ölçüsüyle yeni biçimler arayışı da onun bir başka özelliğidir.Hecenin beş şairine bağlanmayarak sanatını tek başına kuran sanatçının en önemli hizmetlerinden biri de Aşık Veysel’i edebiyatımıza kazandırmış olmasıdır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Ahmet Muhip Dıranas
B)Ahmet Hmadi Tanpınar
C)Ahmet Kutsi Tecer
D)Cahit Sıtkı Tarancı
E)Kemalettin Kamu

2- “Yazar öykülerine mekan olarak genellikle İstanbul’u seçer. Konu olarak ise “aşk”ı seçmiştir. Süsten, şairanelikten uzak bir dili vardır. Gözlem, sanatçının dünyasında önemli bir yer tutar. İleri sürülen bu düşünceye yazarın Meydan adlı öyküsü somut bir örnektir.”
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda sözü edilen yazarın eserlerinden biridir?
A)Gazoz Ağacı B)Sisler Bulvarı
C)Dikmen Yıldızı D)Kurtlar Sofrası
E)Ayaşlı ve Kiracıları

3- Hikayeleri olaylara dayanır. Kişileri çoğunlukla hareket halindedir. Öykünün omurgası olan olay birçok olayla desteklenmiştir. Kenar semtlerin acılarını, sancılarını, yoksul çocukları, Çukurovalı işçileri, kırsal yöre insanının sıkıntıları kısa, çarpıcı, etkileyici bir dille anlatır. Eserlerinin bazıları önce Ekmek, Devlet Kuşu, El Kızı, Arkadaş Islıkları şeklinde sıralanabilir.”
Yukarıda sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A)İsmail Habib Sevük
B)Yaşar Kemal
C)Orhan Kemal
D)Refik Halit Karay
E)Sabahattin Kudret Aksal

4- Eserlerinde Anadolu insanının yaşantısını derin bir gözlem yöntemiyle aktarmasını bilir. Eserlerindeki kişiler belli düşüncelerle duygularını anlatmak gayesiyle yaratılmış kanısı uyandırır. Romanlarında olaylara değil psikolojik çözümlemelere önem vermiştir. Psiko-sosyal konularda da roman veren sanatçının usta bir roman tekniği, canlı bir anlatım gücü vardır. İnce Memed adlı roman serisiyle sadece ülkemizde değil yurt dışında da beğeni kazanmıştır.
Parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Peyami Safa
B) Ahmet Mithat
C) Kemal Tahir
D) Tarık Buğra
E) Yaşar Kemal

5- Baudelaire’in etkisinde kalan sanatçı yaşama güzelliği içinde ölümlü olma bilincine varan; bunun acısını çekerek ölüm ve yalnızlık karşısında duygulanan bir şair olarak tanımlanır. Ölümü unutabildiği şiirlerinde mutludur. Ziya Osman Saba’ya yazdığı mektuplar edebi mektup türünün en güzel örneklerindendir.
Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Ahmet Muhip Dıranas
B)Fazıl Hüsnü Dağlarca
C)Ahmet Hamdi Tanpınar
D)Cahit Sıtkı Tarancı
E)Enis Behiç Koryürek

6- Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat döneminin genel özellikleri arasında yer almaz?
A) Vezinsiz, kafiyesiz şiirler yazılmıştır.
B) Eserlerde kahramanların tahlilleri ve çevre tasvirleri gerçekçidir.
C) Sanatçılar bilinçli olarak Anadolu’ya açılmıştır.
D) Eserlerde ağırlıklı olarak ülke sorunları işlenmiş ve bu sorunlara çözümler üretilmiştir.
E) Sanatçılar, eserlerinde yalın bir dil kullanmışlardır.

7- Çocukluğumda Yaşar Nabi ile aynı mahallede oturduğumuzu uzun yıllar sonra öğrendim. Akşam üstüleri Yaşar Nabilerin evi önündeki basmaklarda oturur üçtaş oynardık. Bu kırmızı renkte ahşap bir evdi. Ziya Osman, Sabri Esat, Cevdet Kudret, Vasfi Mahir, Kenan Hulusi bu boyalı eve az mı gelir giderdi?
Parçada sözü edilen sanatçılar aşağıdaki edebiyat topluluklarından hangisi içinde düşünülebilir?
A) Yedi Meşaleciler
B) Garipçiler
C) Beş Hececiler
D) Toplumsal Gerçekçiler
E) İkinci Yeniler

8-Gazeteci olarak başladığı yazı yaşamında ilk kez Sözde Kızlar romanı ile tanındı. Düşünce ve ruh çözümlemeleri yaptığı psikolojik ağırlıklı romanlarıyla tanınan yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Orhan Kemal
B) Abdülhak Şinasi Hisar
C) Sait Faik Abasıyanık
D) Ahmet Hamdi Tanpınar
E) Peyami Safa

9- “……… Bunlar şiirlerinde biçim-içerik ikiliğini kaldırmaya, şiirin anlamı ile yapısını kaynaştırmaya çalışırlar. İsterler ki şiirlerinde ses ve anlam ayrılmaz hale gelsin, düzyazıya çevrilemesin, ses ve anlam öylesine yoğrulsun ki anlam tek başına sıyrılıp çıkarılamasın, şiir katıksız biçim olan müziğe yaklaşsın.”
Bu yargılar, aşağıdaki şairlerin hangisinin şiirleriyle örneklenebilir?
A) Faruk Nafiz Çamlıbel
B) Cahit Sıtkı Tarancı
C) Orhan Veli Kanık
D) Kemalettin Kamu
E) Ahmet Haşim

10- Romanlarında genellikle Anadolu il ve ilçeleriyle, Anadolu insanının gerçeğini yalın, içten bir anlatımla yansıtmayı amaçladı. Günlük konuşma dilini ustaca kullanarak Cumhuriyet Dönemi Türkiye’sini Anadolu’da yaşanan hayatı yer yer gerçekçi bir tutumla anlattı. Oyunlarında ise toplumsal sorunları, özellikle toplumsal yaşayıştaki değişmeleri ve değer çatışmalarını işledi.
Parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A)H.Ziya Uşaklıgil B) R.Nuri Güntekin
C)H.Edip Adıvar D)Y.Kadri Karaosmanoğlu
E) Peyami Safa

11-Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Dilde sadeleşme yerleşmiş ve benimsenmiştir.
B) Tiyatro eserlerinde milli konular işlenmiştir.
C) Romanlarda Kurtuluş savaşı yılları sık sık konu edilmiştir.
D) Bütün şairler yalnız hece veznini kullanmışlardır.
E) Toplum problemleri gözleme dayanan gerçeklikle dile getirilmiştir.

12 Aşağıdaki eserlerden hangisi farklı bir yazara aittir?
A)Ankara B)Yaban
C)Kiralık Konak D)Hüküm Gecesi
E)Yeşil Gece

13- Anadolu’yu, Anadolu insanının yaşantısını, folklor yüzlü bir hava ile eserlerinde yansıtmıştır. Eserlerinde konularını çoğunlukla Toros köylüleriyle Çukurova’nın toprakla uğraşanları, eski eşkıyalarla ağaları, yoksul köylülerle ırgatları, uzun yıllar acı hayatlarını birlikte yaşadığı insanlar arasından alır. Toplumumuzun, insanlarımızın gerçeklerine derinlemesine inen bir hayat görüşünü savunmuştur. Sanatçı ilk önce folklor araştırmalarıyla yazı hayatına atılmış, şiirler yazmış; fıkra, röportaj, hikaye, roman, tiyatro ve senaryolarıyla ününü sağlamıştır. Yer Demir Gök Bakır, Ağrı Dağı Efsanesi, Ölmez Otu onun önemli romanlarıdır.
Parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Necati Cumalı
B)Peyami Safa
C)Necip Fazıl Kısakürek
D)Yaşar Kemal
E)Halikarnas Balıkçısı

14- Türk gelenek ve görenekleri milli kültür özelliklerimizi yansıtan, Türk inanışlarını da içinde barındıran kültür mirasımız olarak asırlardır süregelmiştir.
Cümlesiyle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?
A) Bağ – fiil kullanılmıştır.
B) Kurallı bileşik fiil kullanılmıştır.
C) Sıfat-fiil kullanılmıştır.
D) Ad – eylem kullanılmıştır.
E) Bağlaç kullanılmıştır.

15- Dünya edebiyatının öncü yapıtlarında, yazarların yaşam örgüsünü oluşturan tüm dokuyu bulabilirsiniz.
Cümlesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Dolaylı tümleç, zincirleme isim tamlamasıdır.
B) Dolaylı tümleç, nesne ve yüklemden oluşmuştur.
C) Yüklem, kurallı bileşik fiildir.
D) Yan cümlecik sıfat-fiille kurulmuştur.
E) Ekeylem vardır.

16-
I. Benim yarim gelişinden bellidir.
ıı. Ak elleri deste deste güldür.
ııı. ibrişim kuşaklı ince bellidir.
IV. ince bellerini sar dedi bana.
V. Aşık olan gül gönderir dostuna.
Yukarıdaki cümleler yüklemin türüne göre gruplandırılırsa hangileri dışta kalır?
A) I-II B) I-III
C) II-III D) I-IV
E) IV-V

17- Aşağıdaki cümlelerden hangisinde birden çok eylemsi kullanılmıştır?
A) Her zaman düşenin yanında olmuştur.
B) Gülmek, insana pozitif enerji verir.
C) Bu olaya gülüp geçmeyi tercih etmem.
D) Yazarın düşünceleri ufkumu genişletti.
E) Hanın kapısından girdik içeri.

18- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil, sıfat-fiil ve zarf-fiil bir arada kullanılmıştır?
A) Hayatta en çok kızdığım şey tembel tembel oturmaktır.
B) Günlerinin bahçeli bir evde, ip atlayarak geçmesini isteyen biriydi.
C) Annesi yaramazlık yapan küçük Cem’i, uyardı.
D) Manav, avucunu kirazia doldurup Ekrem’e vermek ister.
E) Dağın eteğindeki küçük ve eski kulübe bize tatlı tatlı gülümsüyordu.

19- Aşağıdaki dizelerden hangisi bütünüyle zarf fiillerden oluşmuştur?
A) kalan – bilip – anlattıkça – durmak
B) gülünce – yıkılası – inerek – vermek
C) içmeksizin – gideli – yiyip – ağladıkça
D) okumak – giriş – gelen – okuyunca
E) satmak – sorarak – güldükçe- koşup

20- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru farklı bir öğeyi buldurmaya yöneliktir?
A) Elindeki paketleri kime vereceksin?
B) Nereden tanıyorsunuz beni?
C) Kimde kırmızı kalem var?
D) Ne istiyorsunuz pazardan?
E) Nereye yetişmeye çalışıyorsun?

BAŞARILAR DİLERİM…

CEVAP ANAHTARI

1.C 2.A 3.C 4.E 5.C 6.A 7.A 8.E 9.E 10.B
11.D 12.E 13.D 14.D 15.E 16.E 17.C 18.B 19.C 20.D

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir